انجمن دیرینه شناسی و صنایع دستی

کشور ما ایران، با توجه به قدمتی که دارد و سلسله اجتماعاتی که در این کشور سکنی داشته اند، از لحاظ دیرینه شناسی بسیار حائز اهمیت است. نیاکان ما، فرهنگی بی نظیر را برای کشور رقم زدند.افرادی با اقلیت های مختلف، آیین ها و فرهنگ های متفاوت و همچنین راههای معیشتی خاص و منحصر به فرد خود، در کنار هم باعث بوجود آمدن تنوعی شایان ذکر برای این میهن شده است.
صنایع دستی ما، توجه بسیاری از علاقه مندان را از سراسر جهان، جلب کرده و در بسیاری موارد آنها را به این دیار کشانده است.
ما بر آنیم تا در جهت احیای سنتهای قدیمی، یاد آوری نحوه زندگی گذشتگان، بررسی اشیاء قدیمی مربوط به دوره های مختلف و هر آنچه به گذشته و فرهنگ ایرانی ما مرتبط است، فعالیت نماییم.