انجمن طبیعت پیمایی؛

ما اینگونه معتقدیم که زمانی بسیار دور، انسان غار نشین، بسیاری از نیازهای خود را با حضور در طبیعت ارضا مینموده اما رفته رفته با پیدایش تکنولوژی و مدرنیزه شدن سبک زندگی، حضور در طبیعت نیز کمرنگ تر شده و همچنین در طبیعت نیز تخریب بسیاری را شاهد هستیم.انجمن طبیعت پیمایی که با هدف ترغیب افراد به سمت طبیعت و دور شدن از زندگی ماشینی است، در گروه های؛ راهپیمایی در طبیعت و کوهنوردی، دوچرخه سواری در طبیعت، کاوش در طبیعت، پرنده نگری، بازدید از اکوسیستمهای دارای شرایط خاص و غیره افراد فعال میپذیرد.ما شما را به آرامش در طبیعت دعوت میکنیم.