تعریف طب؛
علم طب به معنای علم تشخیص حالات جسم بشر در حالت سلامت و بیماری است. به عبارت دیگر، طب دانشی است که به وسیله آن می توان بر کیفیات مختلف تن آدمی آگاهی یافت. و هدف از علم، حفظ تندرستی جسم و روح انسان در موقع سلامت و ادای آن به هنگام بیماری است.
پزشکی دانشش تن را پناه است          و دین دانستنش جان را سپاه است
یکی تن را ز بیماری بسوزد             دگر جان را ز دانش بر فروزند
طب سنتی ایرانی؛
طبی است که از میراث گذشتگان به ما رسیده و مبتنی بر طبیعت است که شامل گیاهان، سپس مواد معدنی و حیوانی می باشد که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می دهد و همینطور شامل طب اسلامی ( طب الائمه و طب نبی ) می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که طب سنتی ایرانی مجموعهای از طبهای هندی، چینی، بین النهرینی، مصری، یونانی و آریایی میباشد که با اسلام آمیخته گردیده که صفات آن در عین ریشه گیری از تمدن دیگران، با آنها اختلافی داشته و مشخصات مخصوص به خود دارد.
دامنه علم طب سنتی در ایران عبارت است از؛
پژوهش درباره عناصر اربعه طبیعت، مزاج ها ( تری، گرمی، خشکی و سردی)، خلط ها ( دم، صفرا، سودا، بلغم ) اندام های ساده (استخوان، عصب)، اندام های مرکب (دست، پا) روح ها (روان، نفس، ارواح مختلف – روح بخاری یا بخار دودی – روح معنوی)، قوای طبیعی و حیوانی و نفسانی، کنش ها (مثل ارتباط گرمی با سردی، تری با خشکی و غیره)
حالت تندرستی و بیماری و حد وسط بین سلامتی و بیماری، بررسی علل تندرستی و بیماریها مانند: انتخاب خوردنیها، آشامیدنیها، آب و هوا، مناطق مسکونی، تخلیه بدن از اخلاط بد، احتباس اخلاط مختلف در بدن، مشاغل مختلف و تاثیر آن بر سلامتی، عادات، حرکات بدنی (ورزش، نرمش، جنبش و نظایر آن)، حرکات نفسانی (خشم، لذت، شادی، غم و غیره)، آرامش (خواب و استراحت و تاثیر آن بر سلامتی انسان) سنین عمر و مزاج  آنها، جنسیت (زن یا مرد بودن) اثر عوامل خارجی بر بدن، انتخاب مواد خوراکی و آشامیدنی، استنشاق هوای مناسب، برنامه فعالیتها و استراحتها، معالجه به وسیله داروها و معالجات طب فیزیکی (یداوی) دیگر مثل حجامت، فصد، خون، زالو درمانی، زنبور درمانی، ماساژ درمانی، روان درمانی، فیزیوتراپی، حمام درمانی، نزله درمانی، انرژی درمانی و غیره که ریشه همه این علوم قدمتی به دارازای همه تاریخ دارد و حکمای علم طب در قدیم بعضاً از تمامی این روشها جهت درمان بیماران خود استفاده می کرده اند.
فاطمه سادات میرصیفی (دانش آموخته طب سنتی )    تلفن : ۰۹۳۶۳۴۱۹۳۵۵  Email:mahdieh_a_moghadam@yahoo.com